پادکست

پادکست شماره هشت | ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

رادیو عینک
قسمت هشتم

پارادوکس شادی و فقر

 در این قسمت از رادیو عینک به رابطه میان فقر و شادی و انتخاب استان هرمزگان به عنوان سومین استاد شاد کشور میپردازیم.