پادکست

پادکست شماره ۱۱ | ۲۸ مهر ۱۴۰۰

قسمت یازدهم رادیو عینک

الحاق بی‌الحاق

 در این قسمت از رادیو عینک به موضوع الحاق هرمزگان به استان فارس و حواشی این موضوع میپردازیم.