آخرین وضعیت ۹ پروژه فعال و در دست اجرای شهرداری بستک

 

وضعیت: پایان کرسی چینی ها ، پایان جدول گذاری و پایان کف کاری دور ، مراحل پایانی کف فرش موزاییک محوطه داخل میدان